Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim i niemieckim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 
 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Nr wniosku POPW.01.02.00-18-0029/20 
okres realizacji projektu: 10.08.2020 – 31.12.2022

Celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynek austriacki i niemiecki

Planowanym efektem projektu będą nowe rynki (kraje), na których Wnioskodawca osiągnie gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów oraz zorganizowane kanały dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych

Wartość projektu: 507 990,00 PLN
Wartość dofinasowania: 351 050,00