News

Informationen zu den Ergebnissen des Ausschreibungsverfahrens Nr. 5 / 1.2 / POPW

05.07.2022 WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000603218, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów NIP 5170373820, REGON 363764615 przedkłada do publicznej wiadomości informację
o wynikach postępowania ofertowego na kompleksową organizację dla Zamawiającego wyjazdów na imprezy targowe i misje gospodarcze w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim i niemieckim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0029/20.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/1.2/ POPW.