Aktualności

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe nr 3/1.2/POPW dotyczące dostawy środka trwałego.

Dnia 08.10.2021r. Windoormatic sp. z o.o., ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę oprogramowania niezbędnego do konfigurowania produktu, jego wyceny i zamówienia oraz obsługi zamówienia i dostawy w polskiej i niemieckiej wersji językowej w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim i niemieckim” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0029/20.


Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 3/1.2/RPO.
  2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym - Załącznik nr 2.
  4. Zestawienie wskazujące, iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi, których przedmiotem była dostawa i wdrożenie dedykowanego oprogramowania dla firm produkcyjnych - Załącznik nr 3.
  5. Zestawienie wskazujące, iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi, których przedmiotem była dostawa i wdrożenie dedykowanego oprogramowania o wartości co najmniej 40 tys. PLN netto - Załącznik nr 4.
  6. Zestawienie wskazujące, iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 usługę, której przedmiotem była dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych dla firm z branży budowlanej - Załącznik nr 5.
  7. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.