Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 4/1.2/POPW dotyczące zakupu usług doradczych w zakresie doradztwa zmierzającego do przygotowania produktów do potrzeb rynku docelowego (Niemcy i Austria), do wyboru potencjalnego/potencjalnych dystrybutorów rozwiązań w Windoormatic oraz usług doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej.

 

Dnia 30.09.2021r. Windoormatic sp. z o.o., ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze polegające na:

  • doradztwie zmierzającym do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych (Niemcy, Austria);
  • doradztwie zmierzającym do wyboru potencjalnego/potencjalnych dystrybutorów rozwiązań WINDOORMATIC Sp. z o.o.;
  • wykonaniu usług doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej

W ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim i niemieckim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0029/20.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 4/1.2/RPO.
  2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
  4. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 3.
  5. Wzór planu realizacji usługi – Załącznik nr 4.
  6. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie – Załącznik nr 5.